هر پستی که نوشته میشه بخشی از منه... شایدم گوشه ای از من !