امروز که محتاج تو نیستم

.

.

.

جای تو خالی نیست