همیشه این موقع ها کسی بود و

.

.

.

 من انقدر عین الان تنها نبودم

چقدر مسخره ست نمیتونم دوتا الان داشته باشم