قراره امشبمم محفوظ.
.
.
.
.
.
این تقاص اومدن و نموندنه.