زود بیدار شدن، عادتمه
.
.
.
.
.
حتی بعد از یه شب کم ماجرا ...