من لاله ی  آزادم،

دردشت  مکان دارم...

.

.

.

.

...!