فکر کنم فقط یه شب جات خالی بود

.

.

.

.

امشب پر شد!