تنهایی، بهتر از با تو بودنه ...

خوب شد بهت کلید ندادم

حالا بیا پشت در انقدر زنگ بزن که جونت در بیاد!