جوابتو نمیدم.

خودتو بیشتر از این تحقیر نکن!

.

.

.

.

.

توقع ندارید که جوابشو بدم؟!