رژ پشت گوشت، رنگ رژ دیشبم نبود، طعم اون رو هم نداشت.

زیری عطر زنانه آغوشت حتی با تندی ادکلن مردانه ای که زدی هم قابل استشمام بود

.

.

.

.

پشت گوشت و دیدی، منم دیدی.