پیامت رو دیدم، گفته بودی امشب هم . . .

از صبح که پاشدم باورم نمیشه دیشب تو بودی که ...

وقتی پیامتو خوندم، باز باورم نشد که امشب هم . . .