مدت های مدیدی بود

 آغوشت برای من نبود...

.

.

.

.

دیشب، دوباره، برای من بود...

.

.

.

نبود؟!