فقط چند میلیمتر مونده بود،

تیزی سوزن پرستار جایی بره که نباید ...

فقط چند میلیمتر...

.

.

.

.

هنوز هم امید هست.


* دعا کنین، لطفا!