چقدر سخته دوباره شروع کنم

نمیدونم چطور باید کمک بگیرم و چی کار کنم